';

Trochę o pasterstwie

Trochę o pasterstwie

Po latach stagnacji i prawie zaniku hodowli owiec temat pasterstwa powrócił w tym roku nieoczekiwanie w Bieszczady. Wszystko za sprawa Redyku Karpackiego wielkiego projektu mającego na celu przywracanie i zachęcanie do hodowli owiec. Ten styl gospodarowania tak bardzo charakterystyczny dla gór zanikł prawie w Bieszczadach w latach 90. XX w. A przecież jest on najlepszą i najstarszą formą gospodarczą dla tych terenów.

W starożytności pasterstwo odegrało bardzo ważną rolę w Basenie Morza Śródziemnego. Szczególnie silnie zakorzeniło się w kulturze antycznej Grecji i za jej pośrednictwem znalazło swoje ważne miejsce w kulturze całej cywilizacji europejskiej. W starożytnej Grecji należy też szukać początków form życia pasterskiego. Szczególnym reliktem czasów antycznych były występujące na Bałkanach grupy greckich pasterzy. Hodowla i związane z nimi przejawy życia pasterskiego wykształciły się w długim procesie dziejowym, którego początki związane są z udomowieniem owiec na przełomie mezolitu i neolitu.

Na terenie południowej Europy (Francja) proces ten mógł się dokonać w 7 tys. lat p.n.e., a na terenie Środkowej i Północnej Europy około 5-3 tys. lat p.n.e. Na przełomie I i II tysiąclecia n.e., po okresie wędrówek ludów, kiedy to zaczęły kształtować się podstawy współczesnych państw i społeczeństw narodowych, kultura pasterska na terenie Europy rozwijała się w gospodarkach feudalnych. We Francji pierwsze wzmianki pisane o pasterstwie sięgają XII wieku i związane są z rozwojem życia zakonnego w tzw. „wieku klasztorów”. W tym samym czasie zakony, głównie cystersi, odegrały szczególną rolę w rozwoju pasterstwa na terenie Wysp Brytyjskich.

U zarania średniowiecza gospodarka pasterska, zarówno intensywna, jak i ekstensywna, odgrywała ważną rolę także wśród Węgrów. W społeczności węgierskiej pasterze stanowili zawsze znaczny procent. W okresie nowożytnym istniała na Węgrzech klasa ubogich pasterzy, którzy zamieszkiwali obok rolników w tzw. “wsiach pasterskich”. W XVI wieku powstały w zachodniej części tego kraju pasterskie cechy, regulujące kwestie kształcenia, jakości produkcji, a także moralności swych członków. Na ziemiach polskich panowała nieco inna specyfika. Uprawie roli zawsze towarzyszyła hodowla, w tym też pasterstwo owiec. Na przełomie XIV i XV oraz w XVI wieku ekstensywna hodowla owiec zaczęła silnie rozwijać się na północnych stokach Karpat w granicach Polski. Było to wynikiem tzw. „kolonizacji wołoskiej”, ogromnej fali migracji zza Karpat, która z czasem przybrała uporządkowane formy zakładania wsi na „prawie wołoskim”.

 

Pasterstwo w Bieszczadach

Adam007