';

Karpaty Naszym Domem

Karpaty Naszym Domem

„Karpaty Naszym Domem” – pod takim hasłem zostało podpisane w dn. 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy w Beskidzie Żywieckim Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”. Myślą przewodnią tego zakrojonego na dużą skalę projektu są wszelkie działania zmierzające do promowania i rozwijania wszelkich działań związanych z kulturą i gospodarką całych Karpat.

W manifeście pomysłodawców tego pomysłu czytamy:

„Karpaty to nieskażone ziemie, ostoje dzikiej przyrody, unikatowa flora i fauna, urzekający krajobraz oraz przenikające się kultury. To jeszcze niedoceniony, ogromny potencjał ekonomiczny. Zachowanie wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznych wymaga zaangażowania i współpracy świadomych społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.”

Założycielami Porozumienia było sześć organizacji, które utworzyły Radę koordynującą, organizującą i określającą zakres merytoryczny działalności Porozumienia. Byli to: Związek Podhalan – Odział Górali Śląskich, Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura, Gorczański Odział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej, Stowarzyszenie Jedność Beskidzka, Stowarzyszenie Ekopsychologia, Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej.

Głównym celem Porozumienia Karpackiego jest przede wszystkim rozwój społeczno-gospodarczy Karpat. Projekt stawia na pierwszym miejscu zrównoważony rozwój rolnictwa i leśnictwa, zintegrowane podejście do gospodarowania zasobami ziemi, zrównoważony transport i infrastrukturę, zrównoważoną turystykę, technologie czystej produkcji, zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy. Te założenia i działania za nimi idące mają przyczynić się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności Karpat w przestrzeni europejskiej.

Ochrona i promocja Bieszczad

Wzorem i przykładem dla sygnatariuszy był tu niewątpliwie region alpejski, który od lat prowadzi zintegrowane działania promocyjne. Dużą wagę Porozumienie przywiązuje do zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej miejscowej ludności, wprowadzania na rynek i promowania miejscowych produktów, wyrobów artystycznych i rękodzielniczych. Mimo, że przestrzeń karpacka obfituje w tego rodzaju zjawiska i atrakcje nie są one wykorzystane a niekiedy właściwie dostrzeżone w Europie. W projekcie kładzie się duży nacisk na podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy, podnoszenie świadomości ekologicznej, poprawę dostępu społeczeństwa do informacji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Ważne jest także prowadzenie wszechstronnej współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat w celu między innymi poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych. Aby wdrożyć te idee w życie należało porozumieć się na szczeblu poszczególnych krajów karpackich.

W tym celu opracowana została tzw. Konwencja Karpacka. Jest to ramowy dokument dotyczący współpracy w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat. Jest to innowacyjny instrument, zapewniający międzynarodową ochronę unikatowego środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego Karpat. Konwencja przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu, wzmocnienia lokalnej gospodarki i zwiększenia aktywności społeczności lokalnych. Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (tzw. konwencja karpacka) została podpisana w 2003 r. w Kijowie przez Czechy, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Ukrainę oraz Węgry. W Polsce konwencja weszła w życia 19 czerwca 2006 r. Jednym z widocznych efektów działania Porozumienia był tegoroczny Redyk Karpacki, którego celem było promowanie hodowli owiec i powrót do naturalnych metod gospodarowania w górach.

Karpaty Naszym Domem

Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem"

Adam007